การประชุมเวทีสำหรับเด็กอาเซียน ครั้งที่ 6 ผ่านระบบการประชุมทางไกล และข้อเสนอแนะการประชุม

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนเด็ก ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมการประชุมเวทีสำหรับเด็กอาเซียน ครั้งที่ 6 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (6th ASEAN Children’s Forum through Online Platform) ซึ่งการประชุม ASEAN Children's Forum ครั้งที่ 6 จัดขึ้นโดยการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development : SOMSWD) ร่วมกับผู้นำของประเทศกัมพูชาผ่านการประชุมทางไกล ในหัวข้อ "ผลกระทบของ COVID-19 และสถานการณ์ปัจจุบันของเด็ก" โดยการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นเวทีสาธารณะสำหรับตัวแทนของเด็กจากสมาชิกทุกประเทศในประชาคมอาเซียนเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเด็กในขอบเขตของสุขภาพ การศึกษา การดำรงชีวิตและประเด็นอื่นๆที่คาบเกี่ยวกับโรคระบาด COVID-19

องค์กร :
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
19 มกราคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง :
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลการประชุมเวทีสำหรับเด็กอาเซียน ครั้งที่ 6 ผ่านระบบการประชุมทางไกล และข้อเสนอแนะการประชุม โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่สร้าง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) The 6th ASEAN Children’s Forum through Online Platform and Recommendations
หมวดหมู่ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แท็ค (Tag) ASEAN Children อาเซียน เด็ก
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 110001
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0402
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายปี
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล สราญจิตร บุนนาค, สุจิตรา โคตรไชย
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล dcy.intercorp@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.