ทดสอบ

ลงพื้นที่สำรวจ

องค์กร :
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
15 ธันวาคม 2566
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Test 001
หมุดหมายที่เกี่ยวข้องหลัก P1308 - ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายระดับหมุดหมาย
  • P130801 - การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพิ่มขึ้น
  • P130803 - การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง
หมุดหมายสนับสนุน P1310 - ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
ประเด็นแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง 090204 - การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
หมวดหมู่ พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
คำสำคัญ พัฒนาเมือง
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานดำเนินการและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย.....
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน พัฒนาเมือง
รายละเอียดการดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาเมือง
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ความร่วมมือทุกภาคส่วน
บทเรียนจากการดำเนินงาน การติดต่อประสานงาน/ข้อมูล
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
ผู้จัดทำข้อมูล เอมอร
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล aim-on@nesdc.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ชุดข้อมูลสาธิต 2 recent views
ชุดข้อมูลสาธิต
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) 14 recent views
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3...
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วารสารการทดสอบและการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ 5 recent views
วารสารการทดสอบและการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ (Journal of National Education Testing and Assessment) เปนวารสารวิชาการที่เผยแพรผลงานของนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากร...
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ทดสอบชุดข้อมูลแผน 13-2 2 recent views
test
กรมการกงสุล
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.