การประมงปลากะตักในอ่าวไทย

1)เพื่อศึกษาแหล่งและฤดูทำการประมงปลากะตัก จากเครื่องมือที่ทำประมงปลากะตัก 2)เพื่อศึกษาองค์ประกอบสัตว์น้ำที่จับได้จากเครื่องมือที่ทำประมงปลากะตัก 3)เพื่อศึกษาการแพร่กระจายขนาดความยาวของปลากะตักที่จับได้จากเครื่องมือที่ทำประมงปลากะตัก 4)เพื่อศึกษาอัตราการจับของปลากะตัก จากเครื่องมือที่ทำประมงปลากะตัก

องค์กร :
กรมประมง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
24 มีนาคม 2565
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลการประมงปลากะตักในอ่าวไทย โดยกรมประมง
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Anchovy Fisheries in Thai Waters
หมวดหมู่ การเกษตร
แท็ค (Tag) การเกษตร เกษตรสร้างมูลค่า
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 030301
องค์ประกอบ 030301V04
ปัจจัย 030301F0403
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0201
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาการเกษตรเพิ่มขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายของงานวิจัย ผลงานวิจัย เรื่อง การประมงปลากะตักในอ่าวไทย นำผลการศึกษาเป็นข้อมูลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย และที่ประชุมฯ พิจารณามอบหมายให้กรมประมงจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง การทำประมงอวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล 22 จังหวัด จำนวน 6 ครั้ง มีผู้แสดงความคิดเห็น 1,001 คน โดยกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รวบรวมข้อคิดเห็น นำเสนอเข้าที่ประชุม ซึ่งข้อมูลจากงานวิจัยสนับสนุน การตอบข้อร้องเรียน และ ชี้แจงให้ชาวประมง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เข้าใจ รู้ถึงข้อเท็จจริง ในการกำหนดมาตรการ เพื่อให้เห็นประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ การแก้ไขปัญหาบรรเทาข้อขัดแย้งระหว่างชาวประมงพื้นบ้าน และประมงพาณิชย์ 2 กลุ่ม ในเรื่อง 1 ) ขนาดของเรือที่มีเครื่องมือประกอบแสงไฟล่อสัตว์น้ำ ใช้จับสัตว์น้ำ หรือการจับลูกสัตว์น้ำเศรษฐกิจ มีผลกระทบไม่แตกต่างกัน 2 ) การที่กรมประมงกำหนดแนวทางการทำประมงอวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก โดยควบคุมจำนวนเรือที่ทำการประมงฯ และอนุญาตให้จำนวนเรือที่ทำการประมงอวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก ทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่งได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมง และการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้นำไปใช้ประโยชน์ : กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
พื้นที่เป้าหมาย ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
นักวิจัย นายปิยะโชค สินอนันต์
อีเมลนักวิจัย ptsinanun@yahoo.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอดำ (Thunnus tonggol (Bleeker,1851)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย 6 recent views
เพื่อศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอดำ (Thunnus tonggol (Bleeker, 1851)) ที่พบทางฝั่งทะเลอันดามัน ของประเทศไทย
กรมประมง
Fisheries Yield at Landscape Scale in the LMB 5 recent views
Thailand is located between the Gulf of Thailand in the east and Andaman Sea in the west. The country consists of 77 provinces and its total land area is about 513,115 km² with...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
การแพร่กระจาย และสภาวะการประมงปลาก้างพระร่วงในจังหวัดพัทลุง 7 recent views
เพื่อศึกษาสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงของประชากรปลาก้างพระร่วง -ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ำหนัก -ประมาณค่าการเติบโต -ประมาณค่าการตาย -ประเมินจำนวนประชากร
กรมประมง
The National Dialogue on Water in Thailand 4 recent views
The National Dialogue on Water in Thailand aims to support adjustments in water resources management, building on the agenda that Thailand has embarked upon in recent years...
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.