การประมงปลากะตักในอ่าวไทย

1)เพื่อศึกษาแหล่งและฤดูทำการประมงปลากะตัก จากเครื่องมือที่ทำประมงปลากะตัก 2)เพื่อศึกษาองค์ประกอบสัตว์น้ำที่จับได้จากเครื่องมือที่ทำประมงปลากะตัก 3)เพื่อศึกษาการแพร่กระจายขนาดความยาวของปลากะตักที่จับได้จากเครื่องมือที่ทำประมงปลากะตัก 4)เพื่อศึกษาอัตราการจับของปลากะตัก จากเครื่องมือที่ทำประมงปลากะตัก

องค์กร :
กรมประมง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
24 มีนาคม 2565
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลการประมงปลากะตักในอ่าวไทย โดยกรมประมง
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Anchovy Fisheries in Thai Waters
หมวดหมู่ การเกษตร
แท็ค (Tag) การเกษตร เกษตรสร้างมูลค่า
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 030301
องค์ประกอบ 030301V04
ปัจจัย 030301F0403
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0201
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาการเกษตรเพิ่มขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายของงานวิจัย ผลงานวิจัย เรื่อง การประมงปลากะตักในอ่าวไทย นำผลการศึกษาเป็นข้อมูลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย และที่ประชุมฯ พิจารณามอบหมายให้กรมประมงจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง การทำประมงอวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล 22 จังหวัด จำนวน 6 ครั้ง มีผู้แสดงความคิดเห็น 1,001 คน โดยกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รวบรวมข้อคิดเห็น นำเสนอเข้าที่ประชุม ซึ่งข้อมูลจากงานวิจัยสนับสนุน การตอบข้อร้องเรียน และ ชี้แจงให้ชาวประมง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เข้าใจ รู้ถึงข้อเท็จจริง ในการกำหนดมาตรการ เพื่อให้เห็นประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ การแก้ไขปัญหาบรรเทาข้อขัดแย้งระหว่างชาวประมงพื้นบ้าน และประมงพาณิชย์ 2 กลุ่ม ในเรื่อง 1 ) ขนาดของเรือที่มีเครื่องมือประกอบแสงไฟล่อสัตว์น้ำ ใช้จับสัตว์น้ำ หรือการจับลูกสัตว์น้ำเศรษฐกิจ มีผลกระทบไม่แตกต่างกัน 2 ) การที่กรมประมงกำหนดแนวทางการทำประมงอวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก โดยควบคุมจำนวนเรือที่ทำการประมงฯ และอนุญาตให้จำนวนเรือที่ทำการประมงอวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก ทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่งได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมง และการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้นำไปใช้ประโยชน์ : กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
พื้นที่เป้าหมาย ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
นักวิจัย นายปิยะโชค สินอนันต์
อีเมลนักวิจัย ptsinanun@yahoo.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอดำ (Thunnus tonggol (Bleeker,1851)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย 3 recent views
เพื่อศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอดำ (Thunnus tonggol (Bleeker, 1851)) ที่พบทางฝั่งทะเลอันดามัน ของประเทศไทย
กรมประมง
การแพร่กระจาย และสภาวะการประมงปลาก้างพระร่วงในจังหวัดพัทลุง 2 recent views
เพื่อศึกษาสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงของประชากรปลาก้างพระร่วง -ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ำหนัก -ประมาณค่าการเติบโต -ประมาณค่าการตาย -ประเมินจำนวนประชากร
กรมประมง
โครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศสำหรับการเจาะน้ำบาดาล 3 recent views
เครื่องอัดอากาศสำหรับการเจาะน้ำบาดาล อัตราการผลิตปริมาณลมได้ไม่น้อยกว่า 850 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ที่แรงดันใช้งานสูงสุดไม่น้อยกว่า 350 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ติดตั้งบนรถบรรทุก 6 ล้อ...
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลของการใช้แลคโตบาซิลลัสและมันเทศต่อการเจริญเติบโต และองค์ประกอบเลือดของปลานิล 2 recent views
การเลี้ยงปลานิล สามารถใช้อาหารสำเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส 1012 CFU ต่ออาหาร 1 กรัม ร่วมกับมันเทศ 7.5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ทำให้ปลานิลมีการเจริญเติบโต มีอัตรารอด...
กรมประมง
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.