การเลี้ยงปูแสม (Episesarma mederi H.Milne-Edwaed,1854) โดยใส่ต้นโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) เป็นที่กำบัง

1) เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปูแสมที่เลี้ยงโดยมีที่กำบังและไม่มีที่กำบัง 2) เพื่อเปรียบเทียบอัตรารอดตายของปูแสมที่เลี้ยงโดยมีที่กำบังและไม่มีที่กำบัง 3) เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำระหว่างการเลี้ยง

องค์กร :
กรมประมง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
17 มีนาคม 2565
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลการเลี้ยงปูแสม (Episesarma mederi H.Milne-Edwaed,1854) โดยใส่ต้นโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) เป็นที่กำบัง โดยกรมประมง
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Culture of Mangrove Crabs (Episesarma mederi H. Milne Edward, 1854) by Providing Rhizophora apiculata as Shelters
หมวดหมู่ การเกษตร
แท็ค (Tag) การเกษตร เกษตรสร้างมูลค่า
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 030301
องค์ประกอบ 030301V01
ปัจจัย 030301F0102
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0201
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาการเกษตรเพิ่มขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายของงานวิจัย ผลงานวิจัย การเพาะพันธุ์ปูแสม ศพช.สุราษฎร์ธานี ได้นำบทความวิชาการ "ปูแสมสัตว์น้ำที่ไม่ควรมองข้าม" เผยแพร่ให้ความรู้บนเว็บไซต์ จากนั้น โรงเรียนวัดพ่วง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี นำไปใช้ประโยชน์ โดยมีความสนใจและเห็นว่า การเลี้ยงปูแสมน่าสนใจ จึงนำนักเรียนระดับประถม 4 - 5 ไปศึกษาเรียนรู้ลงมือปฏิบัติ ณ ฝ่ายผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ศพช.สุราษฎร์ธานี และจัดบันทึกวิดีทัศน์ การศึกษาเรียนรู้ลงมือปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปูแสมของนักเรียน นำส่งเข้าประกวดในโครงการ "บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะ นอกห้องเรียน ปี 2 " ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศผู้นำไปใช้ประโยชน์ : โรงเรียนวัดพ่วง อ.กาญจนดิษฐ์
พื้นที่เป้าหมาย ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
นักวิจัย นางสิริวรรณ หนูเซ่ง
อีเมลนักวิจัย spinitwong@hotmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การเลี้ยงปูทะเล (Scylla paramamosion Estampador, 1949) ด้วยอาหารสำเร็จรูป 1 recent views
เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ของปูทะเลที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป เปรียบเทียบกับอาหารสด
กรมประมง
การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ของประเทศไทยโดยใช้เกณฑ์ดัชนีความสมบูรณ์เพศ 1 recent views
เพื่อสนับสนุนการปรับปรุง และการออกประกาศกรมประมง เรื่องการกำหนดพื้นที่ และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่
กรมประมง
ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 2 ขนาดในกระชัง 3 recent views
เพื่อทราบความหนาแน่นที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ อัตรารอด ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาชะโอน ในกระชังจากปลาขนาด 1 กรัม จนได้ ขนาด 20-30 กรัม และ...
กรมประมง
การแพร่กระจาย และสภาวะการประมงปลาก้างพระร่วงในจังหวัดพัทลุง 2 recent views
เพื่อศึกษาสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงของประชากรปลาก้างพระร่วง -ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ำหนัก -ประมาณค่าการเติบโต -ประมาณค่าการตาย -ประเมินจำนวนประชากร
กรมประมง
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.