การเลี้ยงปูแสม (Episesarma mederi H.Milne-Edwaed,1854) โดยใส่ต้นโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) เป็นที่กำบัง

1) เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปูแสมที่เลี้ยงโดยมีที่กำบังและไม่มีที่กำบัง 2) เพื่อเปรียบเทียบอัตรารอดตายของปูแสมที่เลี้ยงโดยมีที่กำบังและไม่มีที่กำบัง 3) เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำระหว่างการเลี้ยง

องค์กร :
กรมประมง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
17 มีนาคม 2565
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลการเลี้ยงปูแสม (Episesarma mederi H.Milne-Edwaed,1854) โดยใส่ต้นโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) เป็นที่กำบัง โดยกรมประมง
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Culture of Mangrove Crabs (Episesarma mederi H. Milne Edward, 1854) by Providing Rhizophora apiculata as Shelters
หมวดหมู่ การเกษตร
แท็ค (Tag) การเกษตร เกษตรสร้างมูลค่า
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 030301
องค์ประกอบ 030301V01
ปัจจัย 030301F0102
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0201
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาการเกษตรเพิ่มขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ของงานต่อเป้าหมายของงานวิจัย ผลงานวิจัย การเพาะพันธุ์ปูแสม ศพช.สุราษฎร์ธานี ได้นำบทความวิชาการ "ปูแสมสัตว์น้ำที่ไม่ควรมองข้าม" เผยแพร่ให้ความรู้บนเว็บไซต์ จากนั้น โรงเรียนวัดพ่วง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี นำไปใช้ประโยชน์ โดยมีความสนใจและเห็นว่า การเลี้ยงปูแสมน่าสนใจ จึงนำนักเรียนระดับประถม 4 - 5 ไปศึกษาเรียนรู้ลงมือปฏิบัติ ณ ฝ่ายผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ศพช.สุราษฎร์ธานี และจัดบันทึกวิดีทัศน์ การศึกษาเรียนรู้ลงมือปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปูแสมของนักเรียน นำส่งเข้าประกวดในโครงการ "บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะ นอกห้องเรียน ปี 2 " ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศผู้นำไปใช้ประโยชน์ : โรงเรียนวัดพ่วง อ.กาญจนดิษฐ์
พื้นที่เป้าหมาย ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
นักวิจัย นางสิริวรรณ หนูเซ่ง
อีเมลนักวิจัย spinitwong@hotmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การเลี้ยงปูทะเล (Scylla paramamosion Estampador, 1949) ด้วยอาหารสำเร็จรูป 6 recent views
เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ของปูทะเลที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป เปรียบเทียบกับอาหารสด
กรมประมง
การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ของประเทศไทยโดยใช้เกณฑ์ดัชนีความสมบูรณ์เพศ 6 recent views
เพื่อสนับสนุนการปรับปรุง และการออกประกาศกรมประมง เรื่องการกำหนดพื้นที่ และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่
กรมประมง
ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตของปลาชะโอน 2 ขนาดในกระชัง 14 recent views
เพื่อทราบความหนาแน่นที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ อัตรารอด ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาชะโอน ในกระชังจากปลาขนาด 1 กรัม จนได้ ขนาด 20-30 กรัม และ...
กรมประมง
การแพร่กระจาย และสภาวะการประมงปลาก้างพระร่วงในจังหวัดพัทลุง 7 recent views
เพื่อศึกษาสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงของประชากรปลาก้างพระร่วง -ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ำหนัก -ประมาณค่าการเติบโต -ประมาณค่าการตาย -ประเมินจำนวนประชากร
กรมประมง
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.