pdf คำสั่งแต่งตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒน ...

URL: https://opendata.nesdc.go.th/dataset/fe175d40-5ffd-40c6-8ccd-da6acb505ef9/resource/81c42260-0d55-4d0c-aff5-1443cb6820e4/download/-...pdf

คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสังขะ (ศจพ.อ.) ที่ 1986/2564 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

Open in new tab Embed

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด 28 พ.ค. 2564
รูปแบบ pdf
ขนาดไฟล์ (ไบต์) 4889582