ชุดข้อมูลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว (สกว.)

ชุดข้อมูลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ประกอบด้วย บทคัดย่อ (Abstract) และ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) โดยนักวิจัยผู้ได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งชุดข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ https://elibrary.trf.or.th และเป็นชุดข้อมูลที่อนุญาตให้เผยแพร่สู่สาธารณะได้

สกสว. เผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวด้วยรูปแบบ JSON ผ่าน API Gateway ของ สกสว. ที่ https://api.tsri.or.th/api/tsri/open/elibrary

การค้นหาอย่างละเอียดด้วยคำค้นหา (Keyword)

การค้นหาอย่างละเอียดสามารถทำผ่านเมธอด GET ด้วย Query Parameters ดังปรากฏด้านล่างนี้

หมายเหตุ :

  • หากไม่ใช้คำค้นหา (Keyword) ตามตัวอย่างด้านบน จะหมายถึงการเรียกชุดข้อมูลทั้งหมด ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาในการตอบสนองข้อมูลที่มากขึ้น เนื่องจากมีปริมาณชุดข้อมูลที่ต้องตอบสนองจำนวนมาก (ประมาณ 14,300 ชุดข้อมูล)
  • สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไขในครั้งเดียวกันได้ โดยคั่นระหว่างแต่ละชุดคำค้นหา (Keyword) ด้วย & เช่น https://api.tsri.or.th/api/tsri/open/elibrary?PROJECTID=RDG56&ENG_TITLE=Logistics
  • คำค้นหา (Keyword) ควรเป็นคำ ๆ เดียว ห้ามเว้นวรรค
องค์กร :
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
7 ตุลาคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร
มุมมอง :
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลชุดข้อมูลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว (สกว.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่สร้าง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) elibrary
แท็ค (Tag) abstract e-library elibrary.trf.or.th full_paper research researcher trf tsri งานวิจัย ผลงานวิจัย รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สกว. สกสว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการวิจัย
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 020101
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGOther
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Data Common
ผู้จัดทำข้อมูล สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร (DT)
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล webmaster@tsri.or.th
สถานะของชุดข้อมูล active

Openness


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.