ขนาดตัวอักษร ภาษา
ถอดบทเรียน SEP for SDGs : การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ถอดบทเรียน SEP for SDGs : การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน ให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ มีโครงข่ายที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาระบบบริหารจัดการและกากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและการคุ้มครองผู้บริโภค นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

องค์กร :
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
23 มีนาคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง :
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลถอดบทเรียน SEP for SDGs : การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่สร้าง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Case Study SEP for SDGs Goal 9
หมวดหมู่ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
แท็ค (Tag) การใช้นวัตกรรมในอุตสาหกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 040101 040502
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0904
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง หมู่บ้านบริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล เมตตา ราศรีจันทร์
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล metta@nesdc.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.