ถอดบทเรียน SEP for SDGs : หมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ บุรีรัมย์ภายใต้การนาของ นายเสรี ศรีหะไตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสาเร็จ ซึ่งได้เล็งเห็นว่า การแก้ไขปัญหาต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด จึงมีกระบวนการ "สันติสุข ๙ ดี" เพื่อให้ทุกหมู่บ้าน นำธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี มาสู่การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดผลในเชิงประจักษ์และมีผลสัมฤทธิ์ โดยมุ่งเน้นไปที่ความรับผิดชอบและการดำเนินการโดยประชาชนในหมู่บ้านทุกคน

องค์กร :
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
23 มีนาคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร
มุมมอง :
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลถอดบทเรียน SEP for SDGs : หมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่สร้าง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Case study of SEP for SDGs Goal 16
หมวดหมู่ ความมั่นคง
แท็ค (Tag) การมีส่วนร่วม ความปรองดอง ความมั่นคง ธรรมนูญหมู่บ้าน พลเมือง
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 100001 010101 010501
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG1601 SDG1607 SDG1609
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง จังหวัดบุรีรัมย์
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล เมตตา ราศรีจันทร์
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล metta@nesdc.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.