PDF รายละเอียดบัญชีแนบท้าย 10 ...

URL: https://opendata.nesdc.go.th/dataset/c358b4fc-5c66-41f9-a6c2-597d5b78ffec/resource/b20f72b6-6878-45bb-8d7e-bff85a8d7255/download/-3-27076-.pdf

รายละเอียดบัญชีแนบท้าย 10 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 27076/2564 เรื่อง จัดตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 อำเภอนาเยีย

Open in new tab Embed

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด 14 กรกฎาคม 2564
รูปแบบ PDF
ขนาดไฟล์ (ไบต์) 1133001