PDF คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 27075/2564 เรื่อง ...

URL: https://opendata.nesdc.go.th/dataset/c358b4fc-5c66-41f9-a6c2-597d5b78ffec/resource/813a4c2e-9fa9-4fcc-9f54-ac98aa642e04/download/-2-..-27075.pdf

คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 27075/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ) จังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 (ขอยกเลิกคำสั่งฯ ที่ 9186/2564 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564)

Open in new tab Embed

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด 14 กรกฎาคม 2564
รูปแบบ PDF
ขนาดไฟล์ (ไบต์) 9329119