PDF คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 27076/2564 เรื่อง ...

URL: https://opendata.nesdc.go.th/dataset/c358b4fc-5c66-41f9-a6c2-597d5b78ffec/resource/468a857e-102a-4e11-bd51-e85388f7b4c9/download/-3-27076.pdf

คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 27076/2564 เรื่อง จัดตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 (ขอยกเลิกคำสั่งฯ ที่ 9187/2564 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564)

Open in new tab Embed

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด 14 กรกฎาคม 2564
รูปแบบ PDF
ขนาดไฟล์ (ไบต์) 894946