ข้อมูลสถิติกองทุนประกันสังคม

ข้อมูลสถิติกองทุนประกันสังคม
1.1 จำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
1.2 จำนวนสถานประกอบการรายเดือน
1.3 จำนวนผู้ประกันตนภาคบังคับ (มาตรา 33)
1.4 จำนวนผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 39)
1.5 จำนวนผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 40)
1.6 จำนวนการใช้บริการของผู้ประกันตน
1.7 จำนวนสถานพยาบาลโครงการประกันสังคม
1.8 อัตราการใช้บริการทางการแพทย์

องค์กร :
สำนักงานประกันสังคม
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
14 กุมภาพันธ์ 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร
มุมมอง :
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลข้อมูลสถิติกองทุนประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคม
รายละเอียด
วันที่สร้าง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Social Security Fund Statistics
หมวดหมู่ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
แท็ค (Tag) หลักประกันทางสังคม
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 170001
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG0805 SDG0808 SDG080B
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ปรับปรุงรายเดือน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล ชนากานต์ ลือชา
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล policyplan.sso@gmail.com
สถานะของชุดข้อมูล active
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.