โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด

ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่สำคัญที่สั่งสมมานาน ในสังคมไทย เป็นวิกฤติที่มีความรุนแรงที่เป็นภัยต่อความมั่นคง และเป็นต้นเหตุของความยากจนของคนในชาติ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อศักยภาพการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน และเกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต และก่อให้เกิดอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาและความเจริญของประเทศ แม้รัฐบาลทุกยุคได้เน้นย้ำเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างต่อเนื่อง แต่จากการประเมินสถานการณ์การทุจริตยังไม่มีแนวโน้มที่ลดลง สถานการณ์โดยรวมยังรุนแรง และถ้าหากปล่อยปัญหาโดยไม่มีการดำเนินการจะทำให้ปัญหาการทุจริตเพิ่มมากขึ้น การจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่นปี 2560 ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 96 จาก 180 ประเทศทั่วโลก ได้ 37 คะแนนจาก 100 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 4 (เท่ากับประเทศอินโดนีเซีย) จาก 10 ประเทศในอาเซียน (สำนักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งอยู่ในลำดับที่ไม่น่าพอใจ สาเหตุที่ทำให้เด็กและเยาวชน ณ วันนี้ มีพฤติกรรมหรือการกระทำเกี่ยวกับการทุจริต เนื่องจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม เริ่มจากสถาบันครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สื่อมวลชน และสังคม ที่พร่องการปลูกฝังค่านิยมความรับผิดชอบต่อส่วนรวม (Accountability) ให้กับเด็กและเยาวชนทำให้เด็กและเยาวชนมีค่านิยมฟุ้งเฟ้อ ไม่รู้จักพอ เกิดความโลภ ความอยากได้/รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ข่าวการทุจริตต่าง ๆ มีให้เด็กและเยาวชนพบเห็นมากขึ้นโดยเฉพาะแวดวงการเมือง/ขาดแบบอย่างที่ดีจากผู้ใหญ่ กฎหมาย/บทลงโทษเกี่ยวกับการทุจริตไม่รุนแรงและไม่เด็ดขาดพอ ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้ ต้องอาศัยการอบรมขัดเกลาตั้งแต่วัยเยาว์ สอนให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริต ปลูกฝังค่านิยมอันดี รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีทัศนคติไม่ยอมรับต่อการทุจริต

องค์กร :
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
28 มกราคม 2564
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร
มุมมอง :
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน
รายละเอียด
แท็ค (Tag)
วันที่สร้าง
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) Anti Corruption Youth
หมวดหมู่ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แท็ค (Tag) ต่อต้านการทุจริต สภาเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 210001
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG1605
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล cyc.opp2562@dcy.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.