รายงานประจำปี 2564 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

รายงานผลการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564

องค์กร :
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
10 ตุลาคม 2566
ข้อมูลเมตาและทรัพยากร

Openness


มุมมอง : {{field.title}}
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
Data source cannot be displayed.
ที่มา : ชุดข้อมูลรายงานประจำปี 2564 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน
รายละเอียด
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไฟล์
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
การตรวจสอบคุณภาพไฟล์ Valid data
Data Dictionary
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
{{field.id}} {{field.type}} {{field.info.label}} {{field.info.notes}}
ข้อมูลเมตา (Metadata)
หัวข้อภาษาอังกฤษ (Title) annualreport
หมวดหมู่ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
คำสำคัญ กรมกิจการเด็กและเยาวชน รายงานประจำปี
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 200201
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGOther
ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Frequency) ไม่มีกำหนดปรับปรุง
ระดับการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
สัญญาอนุญาต (License) Open Government
ผู้จัดทำข้อมูล ธงชัย มูลพันธ์
อีเมลผู้จัดทำข้อมูล tongchai.m@dcy.go.th
สถานะของชุดข้อมูล active
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานประจำปี 2565 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 3 recent views
รายงานประจำปี 2565 ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
รายงานประจำปี กรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2564 2 recent views
รายงานประจำปี กรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2564
กรมกิจการผู้สูงอายุ
รายงานการประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564 2 recent views
รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564...
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
บันทึกธรรมศาสตร์ ปี 2564 2 recent views
ประกอบด้วย - บันทึกธรรมศาสตร์ - ข้อมูลพื้นฐาน มธ. - ข้อมูลคุณภาพ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.