ถอดบทเรียน SEP for SDGs : ยุติความยากจนด้วยบัญชีครัวเรือน

ยุติความยากจนทุกรูปแบบทุกที่ : การขจัดความยากจนด้วยบัญชีครัวเรือน โดยการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และการจัดการทางการเงิน และการตั้งเป้าหมายทางการเงินของครัวเรือน ที่จะทำให้ครัวเรือนดำรงชีวิตแบบพอเพียงและสามารถพึ่งตนเองได้จากผลสำคัญ ๓ ประกำร คือ การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และการประหยัดอดออมด้วยบัญชีครัวเรือน

องค์กร :
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด :
23 มีนาคม 2564
ความเคลื่อนไหว
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.