ขนาดตัวอักษร ภาษา
สภาพัฒน์ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขับเคลื่อนการทำงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองทดสอบ
1 กรกฎาคม 2563
 
 
 
สภาพัฒน์ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แนะนำวุฒิอาสาธนาคารสมองแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน เพื่อให้หน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีโอกาสเชิญวุฒิอาสาธนาคารสมองไปเป็นที่ปรึกษา วิทยากร ตลอดจนช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานกับภาคประชาสังคมในพื้นที่
 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563 นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สศช. นายเฉลิม  อภิวาท ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าพบนางสาวนุชนาถ  ประทีปธีรานันต์  และนายพรพจน์  บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัด คลังจังหวัด และแรงงานจังหวัด เพื่อชี้แจงบทบาท ภารกิจ และแนวทางการดำเนินงานของธนาคารสมองและวุฒิอาสาธนาคารสมอง รวมทั้งหารือถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้วุฒิอาสาฯ เข้าร่วมเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายการทำงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทางจังหวัดให้ความสนใจและจะพิจารณาเชิญเข้าเป็นกรรมการตามความเชี่ยวชาญ
 
นอกจากนี้ คณะจาก สศช. และวุฒิอาสาได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการทำงานของวุฒิอาสาฯ กับนายธนชัย  วงศ์สุขชัยกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน และคณะในการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของวุฒิอาสาฯ มาช่วยสนับสนุนการทำงานของชุมชนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเข้าร่วมเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการและขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติของชุมชน ท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาประเทศ และความต้องการของชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน กับภาคีเครือข่ายอื่นๆ ในพื้นที่ เพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ ณ อบต. เกาะเรียน 
 
จากการหารือร่วมกับผู้บริหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ อบต.เกาะเรียน พบว่า ในระยะที่ผ่านมา ทั้ง ๒ องค์กรได้มีการทำงานร่วมกับวุฒิอาสาฯ อยู่แล้ว ทั้งเรื่องวัฒนธรรมและการเงินท้องถิ่น รวมทั้งมีการเชิญวุฒิอาสาฯ เข้าร่วมทำงานในคณะกรรมการต่างๆ บ้างแล้ว ซึ่งคาดว่าในระยะต่อไปจะมีการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น  
 
ในโอกาสนี้คณะจาก สศช. ยังได้ศึกษาผลการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ อาทิ ชุมชนขนมไทยบ้านต้นสะตือสามต้น (บ้านป้ามะลิ) พื้นที่ชุมชนวัดช่างทอง ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทร : 0-2280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858
E-mail : open-d@nesdc.go.th
All rights reserved 2016 - NESDC. Powered By NECTEC.